توضیحاتی درخصوص مدارک فنی و حرفه ای :

 

مدرک فنی حرفه ای یکی از مدارک معتبر برای افرادی است که در رشته های مورد علاقه خود می خواهند مدرک بگیرند. آسمونی در این بخش به معرفی سازمان فنی و حرفه ای و رشته های فنی و حرفه ای می پردازد و شرایط و مدارک لازم برای دریافت گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای را شرح می دهد.

 

سازمان فنی حرفه ای یکی از سازمان هایی است که با برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری امتحان هایی مدارک معتبری را به دانش پژوهان ارائه می دهد.سازمان با نام TVTO که مخفف Technical and Vocational Training Organization است در کشور های دیگر شناخته می شود و وظیفه ی این سازمان انتقال مهارت به افراد جویای کار می باشد.نحوه گرفتن مدرک فنی حرفه ای بسیار آسان است و فقط کافی است تا در رشته موردن نظر ثبت نام نموده و دوره های مخصوص را طی نمایید و در نهایت با شرکت در آزمون مخصوص سازمان فنی حرفه ای مدرک فنی حرفه ای را کسب نمایید.

شرایط قبولی در ارزشیابی برای دریافت گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

حد نصاب قبولی ارزشیابی های احراز صلاحیت شغلی کسب امتیاز ۵۰ از مقیاس ۱۰۰ می باشد .

سهم امتیازهای عناصر مختلف ارزشیابی در امتیاز نهایی بر اساس ضوابط ارزشیابی مندرج در فرم شماره ۷ برنامه درسی و استاندارد مهارت آموزشی شغل مورد نظر تعیین می شود .

حد نصاب قبولی در ارزشیابی های کتبی دوره های تربیت مربی ۷۰ از ۱۰۰ و عملی ۸۰ از ۱۰۰ می باشد .

حد نصاب قبولی در ارزشیابی متقاضیان مدیریت و مربیگری آموزشگاههای آزاد به ترتیب کتبی ۷۰ از ۱۰۰ و عملی ۸۰ از ۱۰۰ می باشد .

نتایج کسب شده در ارزشیابی های احراز صلاحیت شغلی در سه سطح خوب امتیازهای بین ۷۰ تا ۸۰ ، خیلی خوب امتیازهای ۸۰ تا ۹۰ ، عالی و امتیازهای بالاتر از ۹۰ دسته بندی و در مدارک ارزشیابی بیان می شود .

صدور گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

به اشخاصی که در ارزشیابی احراز صلاحیت شغلی موفقیت کسب کنند ، گواهی نامه های متناسب با درجه استاندارد مهارت آموزشی اعطاء می شود . در این گواهینامه علاوه بر مشخصات فردی شرکت کننده ، اطلاعات مربوط به میزان ساعت آموزش ، امتیاز کسب شده و سطح آن (خوب ،بسیارخوب ، عالی ) ، شماره استاندارد ، تاریخ ارزشیابی ، تاریخ صدور گواهینامه و مرجع ارزشیابی نیز درج می شود .

 

تبصره ۱ : در گواهینامه ارزشیابی صلاحیت شغلی داوطلبان آزاد و نیروی کار شاغل (ادواری ) میزان ساعت آموزش قید می گردد    و کلمه معادل مقابل ساعت آموزش اضافه خواهد شد . مثال (معادل ۳۰۰ ساعت )

تبصره ۲ : در صورت امحاء گواهینامه ، براساس سوابق موجود تأییدیه آن صادر می شود که هم ارزش گواهینامه است .

اگر دوره های آموزشی ، بخشی از یک استاندارد مهارت و آموزش را شامل شود ، گواهی شرکت در دوره آموزشی صادر می شود و شماره استاندارد مهارت در آن قید نمی شود .

در گواهینامه های دوره های آموزشی که بر اساس استانداردهای مؤسسه های خارج از کشور با توافق سازمان اجرا می شود ، نشانه و نام مؤسسه خارجی نیز قید می گردد .

مراجع صدور گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

مرجع صدور گواهینامه و تأییدیه کلیه ارزشیابی ها ( کارآموزان ، دانش آموزان شاخه کار و دانش وزارت آموزش و پرورش ، آموزش در صنایع ، اصناف ، داوطلبان آزاد و نیروی کار شاغل ( ادواری ) ، داوطلبان آموزشگاههای آزاد ) اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد .

مرجع صدور گواهینامه کارآموزان و داوطلبان آزاد در خارج از کشور ، نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در کشور ذیربط می باشد .

تأییدیه ارزش گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای

در صورت درخواست صحت گواهینامه از طرف مؤسسات ، دستگاهها ، اصناف و بنگاههای اقتصادی ، مدیریت آزمون و ارزشیابی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ذیربط ، بعد از بررسی و تأیید صحت گواهینامه ، نسبت به صدور تأییدیه ارزش گواهینامه اقدام و به مرجع متقاضی ارسال می دارد .

شرایط قبولی کارآموزان و نیروی کار به قرار زیر است

کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمون عملی

کسب حداقل نمره ۵۰ در آزمون کتبی

کسب حداقل معدل ۷۰ بر اساس میانگین وزنی که معدل از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

(۲۵ × نمره کتبی)+(۷۵ × نمره) =معدل  عملی ۱۰۰

tvto certificate 2 گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای کشور (آموزشگاه آزاد)

تطبیق مدارک و صدور گواهینامه هم ترازی :

گواهینامه های فنی و حرفه ای داخلی و خارجی متقاضیان بر اساس مفاد زیر با برنامه های درسی و استاندارد های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همتراز می شوند .

۶-۱متقاضیان ارزشیابی و معادل سازی گواهینامه های فنی و حرفه ای مراکز داخلی و خارجی با گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، درخواست های مورد نظر را به همراه اصل و یک برگ فتوکپی گواهینامه مهارتی به مدیریت آزمون و ارزشیابی سازمان و یا ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها جهت ارسال به سازمان ارائه می دهند .

مدیریت آزمون و ارزشیابی بعد از بررسی و تأیید صحت مدارک و اسناد مورد نظر ، آنها را به مدیریت پژوهش ارسال و بر اساس نتایج ارزشیابی های دریافتی از مدیریت پژوهش ، گواهی همترازی یا پاسخهای مورد نظر را کتباً به متقاضیان ارائه می نمایند .

۶-۲ گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که عضو ILO ، ISCO می باشند و گواهینامه ها هم بر اساس مشخصات و مندرجات ISCO صادر شده باشند ، با استناد به بررسی محتوای استانداردهای مهارت و آموزش همنام ، مقایسه می شوند و تأییدیه همترازی صادر می شوند .

۶-۳ گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که عضو ILO بوده و بر اساس ISCO گروه بندی نشده باشند با استناد به مطالب درسی (سیلابس ) نظری و عملی با درجه مهارتی منطبق مقایسه می شوند و در صورت انطباق حداقل ۸۵% مطالب درسی و ساعت آموزشی ، تأییدیه هم ترازی صادر می شوند .

۶-۴ در خصوص گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که از مراکز غیر ذیربط سازمان بین المللی کار ILO و بدون رعایت چهارچوب ISCO صادر شده باشند ، شخص متقاضی ، مشخصات مرکز آموزشی مصدر گواهینامه ها و مدارک قانونی بودن آنها را به انضمام مدارک فوق الذکر ارائه داده و در صورت صحت مدارک ، و انطباق حداقل ۸۵% مطالب درسی و ساعت آموزشی ، تأییدیه هم ترازی صادر می شود .

۶-۵ در مورد گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی که از حیث صحت و سقم ، صلاحیت مرکز آموزشی آنها مورد تأیید بوده ولی در رشته مورد نظر در ایران ، استاندارد آموزشی تهیه نشده باشد ، گروه ذیربط برنامه ریزی درسی و تدوین استاندارد مهارت و آموزشی ، نسبت به بررسی آن بر اساس ضوابط موجود اقدام و در صورت صائب بودن موضوع ، استاندارد مهارت و آموزشی آن را تهیه و تدوین و بر اساس آن ، گواهینامه را بررسی می کند و در صورت تأیید ، تأییدیه همترازی صادر می شود .

تبصره : در کلیه موارد ارزشیابی گواهینامه های مهارتی کشورهای خارجی ، معیار ارزشیابی حد نصاب قبولی کارآموزان بر اساس مندرجات استانداردهای مهارت و آموزشی است .

۶-۶ گواهینامه ها و مدارک تحصیلی مراکز آموزشی کشور که با استناد به قوانین مراکز آموزشی رسمی صادر شده اند اعم از دانشگاهها آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشیهای رسمی در صورتی که محتوای مطالب درسی در بخش های تئوری و عملی با استانداردهای مهارت و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۹۰ درصد مطابقت داشته و نمرات آنها در حد نصاب قبولی کارآموزان سازمان باشد ، تأییدیه همترازی صادر می شود .

تبصره : گواهینامه های مهارتی مراکز مذکور ، زمانی مورد ارزشیابی قرار می گیرند که متقاضیان ، در رشته مهارتی خود شاغل بوده و یا حداکثر از تاریخ صدور آن بیش از دو سال سپری نشده باشد .

۶-۷ کلیه گواهینامه های بدون درجه صندوق کارآموزی و مراکز آموزش حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، بر اساس استاندارد درجه ۲ ارزشیابی خواهند شد .

تبصره : در صورتی که دارندگان گواهینامه های صندوق کارآموزی ، مراکز آموزش حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، ۲ سال متوالی بعد از اخذ گواهینامه مهارتی در رشته تخصصی خود مشغول به کار نبوده باشند ، نمی توان آنها را جهت اخذ مدرک بالاتر ارزشیابی کرد .

سازمان فنی و حرفه ای جهت آموزش مهارت های مختلف تاسیس شده است. این سازمان در سایر کشور ها نیز وجود دارد و به همین علت مدرک آن ازاعتبار بین المللی برخوردار است. در این سازمان رشته های مختلفی که هر کدام دارای استاندارد آموزشی مخصوصی می باشند، وجود دارد. هزینه ی شرکت در همه ی این رشته ها رایگان است و این رشته ها مهارت های مختلف را در اختیار علاقه مندان و کارجویان قرار می دهد.

 

رشته های با کد استاندارد

۱٫اجراي آزمون هاي ورزشي در فوتبال
۲٫بررسي حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري در صنعت فوتبال
۳٫ اجراي آزمون هاي ورزشي در فوتبال
۴٫ بررسي حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري در صنعت فوتبال
۵٫ بررسي ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران با رويكرد در صنعت فوتبال
۶٫ بررسي مدارس فوتبال در صنعت فوتبال -ايران
۷٫ بررسي مدارس فوتبال در صنعت فوتبال-جهان
۸٫ بررسي نهادهاي حقوقي در صنعت فوتبال ايران
۹٫ بررسي تاريخ فوتبال
۱۰٫ بكارگيري اصول رفتار اجتماعي در صنعت فوتبال مقدماتي
۱۱٫ بكارگيري اصول و فنون تبليغات در صنعت فوتبال
۱۲٫ بكارگيري اصول و فنون مذاكره اداره جلسات در صنعت فوتبال
۱۳٫ بكارگيري اصول و مباني مديريت در صنعت فوتبال
۱۴٫ بكارگيري آمار در صنعت فوتبال -پيشرفته
۱۵٫ بكارگيري آمار در صنعت فوتبال -مقدماتي
۱۶٫ بكارگيري آئين نگارش و مكاتبات اداري در صنعت فوتبال -مقدماتي
۱۷٫ بكارگيري تاريخ فوتبال جهان و ایران در صنعت فوتبال
۱۸٫ بكارگيري رايانه در صنعت فوتبال مقدماتي
۱۹٫ بكارگيري صنعت سينما در صنعت فوتبال
۲۰٫ بكارگيري كليات علم اقتصاد با رويكرد صنعت فوتبال
۲۱٫ بكارگيري مباني اقتصاد خرد در صنعت فوتبال
۲۲٫ بكارگيري مبانی جامعه شناسی در صنعت فوتبال
۲۳٫ بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال I
۲۴٫ بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال II
۲۵٫ بكارگيري مهارتهاي زبان براي فوتبال III
۲۶٫ بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال IV
۲۷٫ بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال V
۲۸٫ بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال VI
۲۹٫ بكارگيري مهارت هاي زبان براي فوتبال VII
۳۰٫ بکارگیری صنعت رسانه در صنعت فوتبال
۳۱٫ بکارگیری اصول رفتار اجتماعی در صنعت فوتبال پيشرفته
۳۲٫ بكارگيري فيزيولوژي در فوتبال (I)
۳۳٫ بكار گيري فيزيولوژي در فوتبال (II)
۳۴٫ بكارگيري مقدمات حقوق ورزش درصنعت فوتبال
۳۵٫ بكارگيري ايمني ‘ بهداشت وكمك هاي اوليه درصنعت فوتبال
۳۶٫ بكارگيري آناتومي درصنعت فوتبال (II)
۳۷٫ بكارگيري آناتومي در صنعت فوتبال (I)
۳۸٫ بكارگيري مباني روانشناسي فردي واجتماعي در صنعت فوتبال
۳۹٫ بكارگيري مباني جامعه شناسي درصنعت فوتبال
۴۰٫ بكارگيري اصول مقدماتي فني فوتبال
۴۱٫ بكار گيري اخلاق حرفه اي درصنعت فوتبال
۴۲٫ بكارگيري آمادگي جسماني در فوتبال
۴۳٫ دروازه باني درفوتبال
۴۴٫ كاربرد شنا در فوتبال
۴۵٫ كاربرد ژيمناستيك درفوتبال
۴۶٫ تبين مباني حقوق تجارت در صنعت فوتبال
۴۷٫ تبيين قوانين و مقررات عمومي صنعت فوتبال
۴۸٫ تبيين مباني حقوق ورزش در صنعت فوتبال
۴۹٫ حفاظت از اسناد و منابع در صنعت فوتبال
۵۰٫ مديريت بازاريابي و فروش در صنعت فوتبال مقدماتي
۵۱٫ مديريت منابع انساني در صنعت فوتبال
۵۲٫ مربيگري درجه ۴ فوتبال
۵۳٫ مشاهده وتوصيف درفوتبال
۵۴٫ نقل و انتقالات بازيكنان در صنعت فوتبال
۵۵٫ تجزیه و تحلیلگر ورزش فوتبال
۵۶٫ آناليز فوتبال – مقدماتي
۵۷٫ آناليز فوتبال – پيشرفته