کمیسیون ارتباطات و امور بین الملل

 

این کمیسیون ماموریت پشتیبانی از استارت آپ ها و شرکت های شتاب ده و کارآفرینان جوان و نوپا و ترویج فرهنگ نوآوری در بین جمعیت جوان کشور را برعهده دارد. در ضمن این کمیسیون چالش های حوزه صنعت  مربوط به جوانان را بررسی و رفع ان را از طریق نهاد های ذیربط پیگیری می کند.