شرایط عضویت

“آیین‌نامه عضویت در انجمن صنعت ورزش ایران”

براساس ماده ۹ اساسنامه انجمن صنعت ورزش ایران و تبصره ۲ همین ماده، شرایط عضویت، حق عضویت اعضا و نحوه خاتمه عضویت بر حسب ضوابط مقرر در این آیین‌نامه تعیین می‌گردد:

عضو اصلي: كليه تشكلهای صنعتي – حرفه ای – علمي و صنفي مرتبط با صنعت ورزش كشور كه به صـورت رسـمي و با كسب مجوز از سازمانهای  ذيربط فعاليت دارند با تصويب  كميته عضويت انجمن بـه عضـويت اصـلي پذيرفتـه ميشوند كه عضويت خود را توسط نمايندهای كه تعيين و معرفي مينمايند اعمال ميكنند.

الف – دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران یا ایران .

ب – دارا بودن مجوز هاي لازم از مراجع ذیصلاح قانونی(ذکر دقیق مجوز ها مانند پروانه بهره برداري، مستندات گمرکی ،مجوزهاي دستگاه هاي دولتی و …)

تشکل‌های استانی؛ شامل کانون‌های صنعت ورزش استانی و انجمن‌های حوزه های مرتبط  استانی با صنعت ورزش

تشکل‌های ملی؛ شامل سمن‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های ملی با موضوعات و محورهای صنعت ورزش ،اعم از نوآوری و فناوری نوین، تشکل‌ مربوط به پارک‌های علم و فناوری و تشکل مربوط به مراکز رشد یا یکی از پارک‌های علم و فناوری یا مراکز رشد به نمایندگی از بقیه برگزیدگان

عضو افتخاری: اشخاص  حقيقي يا حقوقي كه منشاء خدمات برجسته ای بـه بخـش صـنعت ورزش  باشـند بـا پيشـنهاد  دبيركل و تصويب  هيأت مديره به عضويت افتخاری انجمن خواهد بود.

عضو وابسته: شركتهای تولید کننده و خدماتی و نرم افزارهای تخصصی و شرکت های سرمايه گذاری، سازمانهای مالي بزرگ پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار و شركتهايي كه فعاليتشان مستقیم ویا غیر مستقیم مرتبط با اقتصاد و صنعت ورزش اسـت و حتی مشاغلی که مرتبط با صنعت ورزش می باشند نیز مـيتواننـد بـه عنـوان عضـووابسته پذيرفته شوند.

صاحبان استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا، اجزاء اکوسیستم صنعت ورزش، صنعتگران برتر، دانش بنیان های ورزشی وشتاب دهنده ها و

اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه های کارآفرینی و نوآوری حوزه صنعت ورزش

اينگونه اعضا در كليه فعاليتهای انجمن شركت خواهند داشت و در مجـامع عمـومي نيـزشركت نموده و حق اظهار نظر خواهند داشت ولي در رأی گيريها شركت نمي نمايند.

تبصره- پس از دو سال با تصويب  كميته عضويت اعضای وابسته ميتوانند عضو اصلي شوند.

شرايط عضويت اعضاء و نماينده تشكلهای عضو كه كليه تعهـدات و  امتيـازات عضـويت توسـط آنهـا اعمـال مي شود، آثارمترتب  بر تعويض  نماينده تشكلهای عضو، نحوه تعليق  و يا سلب  عضـويت از  اعضـاء  و يـا  نماينـده  اعضـاء نحوه رسيدگي به هر نوع تخلف كه از طريق هيأت مـديره پيشـنهاد مـيشـود  و بـه تصـويب  مجمـع عمـومي عـادی انجمن ميرسد اعمال خواهد شد.

تبصره- اشخاص  حقيقي كه به عنوان  نماينده تشكلهای مؤسس در تاسيس انجمن نقش و فعاليت داشـته انـد ، عضو افتخاری انجمن  بوده از حـق ر أی دادن در مجـامع عمـومي و انتخـاب شـدن در هيـأت مـديره برخوردار مي باشند.

ب- عضویت وابسته: افراد حقیقی و حقوقی ذیل می‌توانند به عضویت وابسته انجمن صنعت ورزش ایران پذیرفته شوند:

تبصره ۱: اعضا وابسته، امکان استفاده از همه خدمات سازمان را دارند، ولی در مجامع عمومی و فوق العاده دارای حق رأی نیستند.

تبصره ۲: هر یک از اعضا اصلی سازمان در مجامع فقط دارای یک رأی می‌باشند که توسط رییس یا نماینده رسمی معرفی شده محرز میگردد. نمانده معرفی شده باید دارای کارت معتبر بازرگانی با عضویت در یکی از اتاق‌های کشور باشد.

شرایط عضویت

اشخاص حقیقی (عضویت وابسته)

  • تکمیل فرم عضویت
  • ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی
  • ۲ قطعه عکس ۴*۳
  • واریز حق عضویت
  • تصویر مستنداتی که نشانگر فعالیت فرد در حوزه کارآفرینی و نوآوری باشد

اشخاص حقوقی

  • تکمیل فرم عضویت
  • تصویر مدارک مربوط به تشکل یا شخص حقوقی (اسانسامه و اظهارنامه، آگهی تأسیس و تغییرات و مجوز فعالیت)
  • تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت عضویت در اتاق، ۲ قطعه عکس ۴*۳ و معرفی نامه مربوط به رییس یا نماینده معرفی شده)
  • واریز حق عضویت

حق عضویت

حق عضویت اعضای اصلی و وابسته سازمان برای یک سال شمسی، شامل دو بخش ورودیه و عضویت سالیانه می‌باشد که برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می‌باشد:

ورودیه اشخاص حقوقی (فقط یک بار دریافت می‌شود)     ۱۶ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال
حق عضویت سالیانه   ۱۰ میلیون ریال ۶ میلیون ریال
ورودیه اشخاص حقیقی  ۷  میلیون ریال ۵ میلیون ریال
حق عضویت سالیانه اشخاص حقیقی  ۵ میلیون ریال ۳ میلیون ریال

تبصره: مبالغ فوق برای سال اول فعالیت انجمن (سال ۱۳۹۹) بوده و برای سال‌های بعد در ابتدای هر سال مبلغ مربوط به ورودیه و عضویت توسط هیأت مدیره انجمن تعیین و ابلاغ می‌گردد.