لیست اعضا

  1. کانون استان زنجان
  2. کانون استان فارس
  3. کانون استان کرمان
  4. کانون استان قزوین
  5. کانون استان کرمانشاه
  6. کانون استان گیلان
  7. کانون استان لرستان
  8. کانون استان مرکزی
  9. کانون استان یزد
  10. پارک علم و فناوری ریاست جمهوری

۱۱٫ مرکز ملی نوآوری فن آوری های ورزشی ایران