احتراما در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید واشتغال و علمی سازی ورزش وبهره گیری ازتحقیقات علمی و نظریه های متخصصان وصاحبنظران جوان و ایجاد میدان نوآوری درورزش و استفاده حداکثری از توان و پتانسیل ورزش و همچنین همسویی باسندملی ورزش کشور ونظام نامه فرهنگی ورزش و  چشم انداز برنامه ششم توسعه و باتاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی و با استناد به مصوبات و ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به منظور کاهش وظایف تصدی دولت ،ترویج وحمایت ازتشکلهای تخصصی ودرراستای ایفای نقش به عنوان بخش خصوصی در حوزه ورزش در عرصه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجراء در سطح کشور و مشارکت عامه مردم درتصدی امورقابل واگذاری و ایجادرقابت سالم به‌ منظور زمینه‌ سازی‌، تامین‌ و پیشبرد اهداف‌ و مقاصد علمی‌ و تخصصی‌، وانتظارات واحدهای تولیدی درسطح کلان ،توسعه فضای کسب وکار ، و عدالت بنیان کردن اقتصاد وتوسعه عدالت اجتماعی و برنامه اشتغال فراگیر ، همچنین  ایجادبسترمناسب برای فعالیت های تولیدی و حضور دربازارها ونمایشگاههای داخلی وخارجی وحمایت وتشویق وتجلیل واحدهای برتر تولیدی درسطح کلان و کارآفرینان این حوزه وتشویق واحدها ی مربوطه  به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداري  بیشتر از سرمایه گذاري و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به روز نمودن آن براي نیل به اهداف قانونی توسعه و  حمایت از بهبود فضاي کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و  نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن، انجمن صنعت ورزش ، کالاوخدمات ، تجهیزات و صنایع وابسته  با موضوع و  اهداف، سياستها، خط مشيها و اركان مندرج در اين اساسنامه تشكيل ميشود.