اعضای هیئت مدیره سازمان عبارتند از:

آقای حسن محمدلو،                     عضو هيئت مديره و به سمت رئيس هيئت مدیره

خانم فائزه آيتي فر،                        به سمت عضو هيئت مديره

آقای احمد امیر احمدی ،                به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

آقای هادی میری ،                        به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

آقای حمیدرضا خدابنده لو            به سمت عضو هیئت مدیره

آقای محمد مختاری دینائی             به سمت عضو هیئت مدیره

خانم  سعیده جزینی درچه ،           به سمت عضو هیئت مدیره

آقای پیروزهاشمی ارسی،              به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای مازیار کلاشی ،                   به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای رمضانعلی یوسفی ،             به سمت بازرس اصلی

آقای محمد مهدی افشاری،          به سمت بازرس علی البدل