کمیته راهبردی انجمن 

 

کمیته راهبردی انجمن صنعت ورزش ایران با هدف برنامه ریزی کلان انجمن جهت پیشبرد اهداف بلندمدت ارتقا صنعت ورزش در سطح کشور تشکیل شده است.