کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج ثروت آفرینی در صنعت

 

اين كميسيون در امر تسهيل آموزش و هدايت توليد و عرضه ي محتواي ناب و ترويج شيوه ها و الگوهاي فعاليتهاي عملی وکاربردی و  صنعتی ناب به شيوه ي دانش بنیان  به كليه ي  عناصر اكو سيستم حوزه صنعت ورزش مشغول به فعاليت است. همچنين به منظور استخراج محتواي ناب خاص و توليد پژوهشهاي مرتبط تا بهره وری کامل و هدف گزاری در ثروت آفرینی و ارزش آفرینی را تسهيل و هدايت مي نمايد.