کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

 

ماموریت های مربوط به تامین منابع مالی انجمن و ایجاد ارتباط میان صنعتگران و اعضا صنعت ورزش و نهاد های حامی و تامین مالی و جذب سرمایه برای تشکل های این حوزه  توسط این کمیسیون پیگیری می شود.