کمیسیون سیاست گذاری و ارزیابی

 

تعیین سیاست های کلی انجمن پیگیری ماموریت های مربوط به حوزه ارزیابی در انجمن از جمله ارزیابی تشکل های صنعت ورزش و در همه سطوح و اعطای نشان ملی برترین های صنعت ورزش توسط این کمیسیون انجام می شود.