درباره مااین مجموعه به عنوان مجموعه برجسته مستقل الهام گرفته از ورزش و جهت رونق بخشیدن به اقتصاد ورزش و شخصیتهای اقتصادی وهمچنین ارتقاء بخشی صنعت ورزش با استفاده از پتانسیل شخصیتهای اقتصادی ، مارک های اوقات فراغت ،تولیدکنندگان تامین کنندگان ،فروشندگان ملی ،فدراسیون های مربوطه، صنعت وتجارت ،اتحادیه و انجمن ها و تمام صنعت لوازم ورزشی و کسب وکار مرتبط است .