دیدگاه ها و ماموریت ها

این مجموعه به عنوان مجموعه برجسته مستقل الهام گرفته از ورزش و جهت رونق بخشیدن به اقتصاد ورزش و شخصیتهای اقتصادی وهمچنین ارتقاء بخشی صنعت ورزش با استفاده از پتانسیل شخصیتهای اقتصادی ، مارک های اوقات فراغت ،تولیدکنندگان تامین کنندگان ،فروشندگان ملی ،فدراسیون های مربوطه، صنعت وتجارت ،اتحادیه و انجمن ها و تمام صنعت لوازم ورزشی و کسب وکار مرتبط است .

چشم انداز وماموریت :
هدف ما این است که نشان دهنده و الهام بخش صنعت ،به سرمایه گذاری درنوآوری ،ترویج فعالیتهای تربیت بدنی ،حمایت ازتولید واشتغال و تجارت آزاد وانجام کسب وکار مرتبط و کارآفرینی در این حوزه است .
به عنوان بخشی از ماموریت ما: ارائه رهبری برای رشد و موفقیتهای ورزشی درکشور می باشد.
ودیگر اینکه ارتباط قانونی مجاز و همکاری به منظور افزایش رقابت ونوآوری راتسهیل کند مابه دنبال برای تاثیر گذاری مثبت راه محصولات تولید ، باتمرکز برافراد حقیقی وحقوقی در ساخت ومحیط زیست و.. می باشد.
مابه سمت وسوق دستیابی به علم و آگاهی و ارتقاء ارزش ذاتی انسان از طریق ورزش هستیم
دیدگاه ما:
مابه کیفیت ورزشی ، تربیت بدنی و فعالیت های فیزیکی برای توسعه پایداراجتماعی وصلح واتحاد ورشد جوامع و پرورش و رونق اقتصادی ورزشی از طریق صنعت حرفه ای ورزش می باشیم .

کانون اصلی توجه مجموعه به موار ذیل می باشد.

تشویق وتقویت همکاری بین المللی درصنعت ورزش
الهام بخشی و اثربخشی و هماهنگی وحرکت روبه جلوو تحقیقات علمی وپرورش برنامه عملی ازنتایج به دست آمده درعلوم ورزشی وفعالیتهای بدنی وعلم ورزش حرفه ای درراستای جرکت روبه جلو تولید دانش بنیان علمی ورزشی .
بدین منظور ، انجمن
• معتقد است که ورزش حق اولیه بشر می باشد ، لذا بردن سطح کیفیت زندگی می داند.
• ازتبادل بین المللی وآموزشی مدیران حرفه ای ورزش حمایت می کند.
• از ترویج وگسترش ورزش حرفه ای و ازورزشکاران حرفه ای حمایت می نماید .
• ورزش حرفه ای به عنوان عامل اصلی برای فرد اجتماع جامعه وبالابردن سطح کیفیت زندگی می داند.
• خمات حمایت صنعتی ،آموزشی و پشتیبانی حرفه ای به اعضاءو نهاهای وابسته درصنعت رارائه می نماید ،سازمان های دولتی ورزشی نهادهای صنعتی ورزشی وباشگاههای ورزشی و..
• ازجمله خدمات برای جامعه کاربران : خدمات منابع انسانی ،توسعه نیروی کار، شبکه ورزشی داوطلبان ،جوایز ورزشی و موزه ورزشی.
• ترویج وفعال کردن وتوسعه سابقه ورزشکار با ارائه آموزش عالی و مجموعه ای ازمهارتها بابازده سود اقتصادی واجتماعی به جامعه خانواده خود وورزش

همکاری با :
معتقد به رهبری صنعتی ورزشی می باشد ورویدادها وبرنامه های عملی رافراهم می کند.
ازتنوع برخورداری و گسترش عضویت حمایت می کند.
صنعت ورزش درحال حرکت

شبکه :
این مجموعه عضو دارد و دارای هیئت ریسه وامنا و هیئت موسس دارد.وانجمنها وباشگاهها وانجمن های دیگری تشکیل شده است .

برنامه ها ورویدادها و خدمات وسیعی رابه شرح ذیل ارائه می دهد:
• جایزه بزرگ master gaymse
• بزرگداشت
• روزجهانی
• برنامه حمایتی از کودکان سرطانی
• دوره مدیریت ورهبری درورزش
• ارائه بسته های آموزشی و دوره ها و کارگاه های معتبر آموزشی / دوره های آنلاین
• طرح جوایز (به کسانی که درپشت ستاره ورزشی بالاآمدن واستعداد های ورزشی وحمایت از ورزشکاران حرفه ای برجسته منطقه وکشور
• طرح مسابقات بزرگ
• حمایت ورزشکاران حرفه ای
• سرمایه گذاری ورزشی
• جذب حامی
• سرویس , خدمات ورزشی وعلمی ،تحقیقات علمی و پرورش برنامه های عملی

تماس با ما:
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در دفتر تماس بگیرید.

بازیهای استاد بزرگ
پزشکی ورزشی
داوطلبان و اعضاء
تعلیم وآموزش
اخبار ورسانه ها
بخش کمکهای مالی
بخش حمایت های مالی
شغلها (اطلاع رسانی مشاغل کاری و موقعیتهای استخدامی ورزشی )
فرصتهای انجام کارهای داوطلبانه در حیطه ورزش می باشد.

به ما بپیوندید :
هنگامی که شما عضومجموعه صنعت ورزش میشوید ، شما یخشی ازشبکه قدرتمند صنعت ورزش هستید .
عضویت در این سازمان از کسب وکار والهام بخشی وکارآفرینی است .
ما باارائه یک پلت فرم خنثی به شما وخواستارتبادل نظر شما و افزایش رقابت ونوآوری خودرا
به اشتراک گذاشتن فرصتهای تجاری وهوش
توصیه پایداری شما درشرکت و ارائه مزایای مالی و معنوی برای اعضای ما
حضور قوی شما درمیدان صنعت ورزش آسیا وجهان.