ضمن مطالعه شرایط جشنواره و تکمیل دقیق پرسشنامه صحت مندرجات آن را تأیید نموده و مسئولیت آن را میپذیرم